Regulamin wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA KRAKOWSKIEGO FESTIWALU HALLOWEEN „TRICK OR FEST”

KRAKÓW, Stadion Miejski im. Henryka Reymana, ul. Władysława Reymonta 22, 30-059 Kraków.

W DNIACH 28-29.10.2023

 

i. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej (zwanej dalej: „Wydarzeniem”).
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatora Wydarzenia pod nazwą: “Trick or Fest”, które odbędzie się w dniach 28-29.10.2023 roku w Krakowie, Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymonta, ul. Władysława Reymonta 22, 30-059 Kraków, tj. przez stowarzyszenie: Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnych Halcyon, z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 2b, 32-090 Słomniki.
 3. Współorganizatorem Wydarzenia jest:
  – Megiy Events z siedzibą w 427 Pulaski Street, Riverhead, NY 11901, Stany Zjednoczone

  oraz

  – Dreamlandia z siedzibą w ul. Ojcowska 111, 32-095 Iwanowice
 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Wydarzenia będą przebywać na Terenie Festiwalu
 5. Każda osoba przebywająca na Terenie Festiwalu w czasie trwania Wydarzenia obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się i korzystania z Terenu Festiwalu i znajdującej się na nich infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem biletu wstępu na Wydarzenie.
 7. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Bilet” oznacza indywidualną zgodę na uczestnictwo w Wydarzeniu i wymaga wymiany na Identyfikator w formie opaski, zakładanej przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu. Oznacza wszystkie kategorie Biletów.

„Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora, przed pierwszym wejściem na Teren Festiwalu, za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski na nadgarstek, którą ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, z zastrzeżeniem postanowień pkt 19 i 20 niniejszego Regulaminu; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

„Identyfikator techniczny” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora osobom pracującym przy przygotowaniu i/lub realizacji Wydarzenia w formie fioletowej opaski na nadgarstek.

„Teren Festiwalu” oznacza wyznaczony obszar, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Z ważnych powodów lokalizacja Terenu Festiwalu może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie www.www.trickorfest.pl nie później niż 1 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

„Służby Porządkowe” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Festiwalu. Członkowie Służb Porządkowych posiadają Identyfikatory Techniczne; Służby Porządkowe działają na Terenie Festiwalu.

„Pracownicy Ochrony” oznaczają osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonujące zadania z zakresu ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, z usług którego korzysta Organizator. Pracownicy Ochrony działają na Terenie Festiwalu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa znajdujących się tam osób i mienia. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, uprawnienia i zadania Pracowników Ochrony mogą wykonywać osoby wykonujące zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z usług którego korzysta Organizator.

„Przedstawiciel Organizatora” oznacza osobę z zaplecza Organizatora i Współorganizatorów identyfikującą się Identyfikatorem Technicznym, uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Organizatora.

„Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w Wydarzeniu na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu na Identyfikator ma ukończone 16 lat (osoba urodzona przed 28.10.2007 i w tym dniu), może uczestniczyć samodzielnie w pierwszym dniu Wydarzenia, tj. 28.10.2023. Osoba małoletnia, która nie ukończyła 16 lat nie może uczestniczyć w pierwszym dniu Wydarzenia. Wstęp na drugi dzień Wydarzenia (29.10.2023) nie jest związany z żadnymi restrykcjami wiekowymi; zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która w dniu wstępu na Wydarzenie nie ukończyła 3 roku życia (osoba urodzona po 29.10.2020). Opiekunowie dzieci do 3 roku życia oraz małoletnich powyżej 3 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Festiwalu, dokumentu potwierdzającego wiek dziecka/małoletniego. Brak dokumentu jest równoznaczny z koniecznością zakupu biletu dla dziecka lub odmową wstępu bez opiekuna.

iI. Sprzedaż biletów

8. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży Empik, w aplikacji Going. oraz na stronie www.goingapp.pl oraz www.empikbilety.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Organizator zastrzega sobie rozdysponowanie założonej przez siebie puli biletów fizycznych nieodpłatnie, innymi kanałami, niż kanały sprzedaży

9. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Bilet może zostać natychmiast unieważniony w przypadku odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie, bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

 10. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 nr 12 poz. 114): „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 
11. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Wydarzenie.
 

12. W przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością chce uczestniczyć w Wydarzeniu wraz z osobą wspierającą, każda z tych osób zobowiązana jest do posiadania Biletów.

iIi. Wstęp uczestników wydarzenia na teren festiwalu

13. Wstęp na Teren Festiwalu przysługuje osobie posiadającej ważny Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Festiwalu zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Festiwalu przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z nieuszkodzonym Identyfikatorem.

14. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 13, Organizator może odmówić wstępu na Teren Festiwalu:

  a) osobom wchodzącym ze zwierzętami;

     b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 23 –a) – c) Regulaminu.

   c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

   e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

     15. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do:

– Służb Porządkowych – na Terenie Festiwalu, zgodnie z pkt. 29 Regulaminu,
– Pracowników Ochrony – na pozostałym Terenie Festiwalu.

    16. Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim osobom:

 • nieposiadającym Identyfikatora,
 • posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,
 • nie posiadającym dokumentu potwierdzającego tożsamość lub odmawiającym jego okazania.

    17.  Organizator przewidział depozyt, płatny 10 zł za każdą pozostawioną rzecz. Depozyt będzie też obowiązkowy dla osób, u których ochrona znajdzie przedmioty uwzględnione w regulaminie jako niedozwolone. Depozyt nie przyjmuje przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe, a także innych uznanych za niebezpieczne oraz napojów alkoholowych. Obsługa Depozytu ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotów śmierdzących i brudzących. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA WYDARZENIU

      18. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Wydarzeniu oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:

 • Służby Porządkowe i Pracowników Ochrony, wyróżniające się elementami ubioru;
 • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
 • zmianę miejsca Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 • zmianę dnia i godziny rozpoczęcia Wydarzenia na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • w związku z ewentualną sytuacją epidemiczną poprzez zastosowanie dodatkowych obostrzeń epidemicznych.
 1.  

      19. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, lub Pracowników Ochrony oraz Przedstawicieli Organizatora w zależności od miejsca, w którym się znajdują. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

      20. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

    21. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Festiwalu. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

     22. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Festiwalu zobowiązani są posiadać ważny Identyfikator lub Identyfikator Techniczny. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia Uczestnika z Terenu Festiwalu. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na Terenie Festiwalu) Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych przy bramie wejściowej na Terenu Festiwalu wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Festiwalu. Samowolne opuszczenie Terenu Festiwalu z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.
 

    23. W przypadku uczestnictwa Uczestnika Wydarzenia w więcej niż jednym dniu trwania Wydarzenia, nowy Identyfikator Uczestnik Wydarzenia odbiera w punkcie wejścia na Teren Festiwalu każdorazowo za okazaniem BIletu.
 

       24. Na Terenie Festiwalu oraz Terenie Organizatora zabrania się:

 • podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;
 • używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;
 • wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;
 • rzucania przedmiotami;
 • rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • zaśmiecania;
 • blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;
 • wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;
 • wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;
 • wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju.
 • wnoszenia parasoli o ostrym zakończeniu
 • wchodzenia na elementy wystroju oraz zabudowy technicznej
 • niszczenia mienia znajdującego się na Terenie Festiwalu
 

A ponadto, na Terenie Festiwalu zabrania się:

 • wnoszenia plecaków, walizek , a także toreb powyżej 30 litrów;
 • wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem wnoszenia napojów 0,33 ml w butelkach oraz bidonach wielorazowego użytku przez dzieci do lat 3, a także przez osoby, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
 1.  

   25. Zasady utrwalania przebiegu Wydarzenia:

   a) Organizator  jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzeniaj, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu lub Policji właściwym ze względu na Teren Festiwalu. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Wydarzenia materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Wydarzenia przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

  b) W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na Terenie Organizatora, w zakresie uzasadniającym realizację tego celu, Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a w szczególności zachowania osób i innych zdarzeń.

 c) W przypadkach określonych w pkt. a) i b) powyżej, administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnych Halcyon, z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 2b, 32-090 Słomniki. W przypadku określonym w:

– punkcie a) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprezy. Danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu jest wizerunek uczestnika Wydarzenia. Bez uszczerbku dla postanowień punktu a), administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

– punkcie b) powyżej, dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w strefach, które nie stanowią Terenu Festiwalu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienie, które nie stanowią terenu Wydarzenia oraz na pozostałym Terenie Wydarzenia. Administrator może przetwarzać wskazane dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

   d) Uczestnictwo w Wydarzeniu i jego atrakcjach oraz przebywanie na Terenie Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i niematerialnych (transmisja danych). 

W przypadkach określonych w niniejszym pkt. 24, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 26.  Służby Porządkowe, legitymując się Identyfikatorem, są uprawnione do:

  a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Terenie Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;

    b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 14 d) lub w pkt. 24 Regulaminu;

   d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Festiwalu;

  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

  27. Ponadto Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem, są uprawnione do użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2013 r o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1416), środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy;

  28. Pracownikom Ochrony przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie osób i mienia, w tym uprawnienia do:

  a) ustalania uprawnień do przebywania na Terenie Festiwalu oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

 b) wezwania osób do opuszczenia Terenu Festiwal w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na Terenie Festiwalu albo stwierdzenia zakłócania porządku;

 c) ujęcia w granicach Terenu Festiwalu lub poza jego granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji;

d) użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego w granicach przepisów ustawy o ochronie osób i mienia i przepisów ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1416)
 

  29. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony na Terenie Festiwalu oraz na Terenie Organizatora.

  30. Członkowie Służb Porządkowych, a także Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

– ręczne wykrywacze metalu;

– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń;

– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

   31. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Wydarzeniu członek Służb Porządkowych, lub Pracownik Ochrony dokonuje przez:

– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator;

– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Identyfikator Techniczny;

– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem,

– sprawdzenie, czy osoba posiada dokument potwierdzający tożsamość,

– weryfikacji wieku Uczestnika poprzez sprawdzenie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

– sprawdzenie stroju halloweenowego lub jakiejkolwiek charakteryzacji tematycznej

  32. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Terenie Festiwalu jest zabronione, członek Służb Porządkowych może odmówić wpuszczenia na Wydarzenie osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usunąć ją z miejsca przeprowadzania Wydarzenia. W zakresie dopuszczalnym przez ustawę o ochronie osób i mienia te same uprawnienia przysługują Pracownikom Ochrony. Ponadto Służby Porządkowe upoważnione są odebrania prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu bez zwrotu kosztów Biletu oraz wezwania do opuszczenia Terenu Festiwalu osobom wchodzącym na elementy zabudowy technicznej niebędącym do tego uprawnionymi oraz do stref zaplecza Organizatora.

  33. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży osoby, która chce wejść na Teren Festiwalu lub znajdującej się na Terenie Festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Pracownik Ochrony, dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży osoby, która chce wejść na Teren Festiwalu napojów alkoholowych, członek Służb Porządkowych lub Pracownik Ochrony może odmówić udziału w wydarzeniu bez zwrotu kosztów Biletu .

   34. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Festiwalu jak też na całym pozostałym Terenie Organizatora.

  35. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe  poprzez zapewnienie, że:

  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe, Pracownicy Ochrony oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 

 

v. Prawa i obowiązki uczestników wydarzenia

    36. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników Wydarzenia, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Wydarzenie Uczestnicy Wydarzenia obowiązani są przybyć na miejsce Wydarzenia z odpowiednim, co najmniej 1-godzinnym wyprzedzeniem.

   37. Organizator informuje, że Uczestnik Wydarzenia lub inna osoba przebywająca na Terenie Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu, szczególnie u dzieci. Podczas Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe oraz efekty pirotechniczne.

  38. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i wydarzeń w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

   39. Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu może wiązać się z ryzykiem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w sytuacji nieprzestrzegania zasad postępowania ustalonych przez Organizatora, obowiązujących przepisów, wytycznych lub zaleceń właściwych organów administracji rządowej i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 
 
 

vI. ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne

   39. W związku z możliwym ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Organizator informuje:

Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z obowiązującymi w dniu Wydarzenia przepisami, Uczestnicy Wydarzenia mogą być zobowiązani do stosowania na Terenie Festiwalu środków ochrony osobistej, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, wytycznych lub zaleceniach, a także do stosowania się do obowiązujących aktualnie nakazów, zakazów i ograniczeń. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi lub zaleceniami. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie oraz do usunięcia z Terenu Wydarzenia Uczestników Wydarzenia nie stosujących się do obowiązujących zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń.

 

vII. ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU WYDARZENIA

40. Decyzje w zakresie odwołania Wydarzenia, zmiany terminu Wydarzenia lub zwrotu kwot uiszczonych przez Uczestników Wydarzenia w związku z zakupem Biletów, tj. ceny i opłaty serwisowej (dalej łącznie „Kwota należności”), podejmuje Organizator, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa.

41. W przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany jego terminu Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników Wydarzenia, którzy nabyli Bilety na Wydarzenie, za pomocą wiadomości e-mail wysłanych na adresy podane w związku z zakupem Biletów, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

42. Jeżeli odwołanie Wydarzenia pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, termin zwrotu Kwoty należności wynosi 180 dni.

43. W przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia może wybrać, czy zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, czy zrezygnować z Biletu i otrzymać zwrot uiszczonej Kwoty należności. O sposobie wyboru jednej z opisanych opcji Organizator poinformuje Uczestnika Wydarzenia w wiadomości e-mail wysłanej na adres podane w związku z zakupem Biletu, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Jeżeli Uczestnik wybierze rezygnację z Biletu i zwrot uiszczonej Kwoty należności, termin zwrotu biegnie od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu.

44. Jeżeli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, Bilet ten pozostaje ważny, bez względu na ewentualne zmiany cen Biletów na Wydarzenie w nowym terminie.

45. Jeżeli w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia zdecyduje się zrezygnować z nabytego Biletu, zwrot uiszczonej przez niego Kwoty należności nastąpi na takich samych zasadach, jak w razie odwołania Wydarzenia z zastrzeżeniem, że w takim wypadku terminy zwrotu biegną od dnia złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z Biletu.

46. Jeżeli w przypadku zmiany terminu Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia nie dokona wyboru żadnej z opcji przewidzianych w punktach poprzednich w terminie określonym przez Organizatora, przyjmuje się, że Uczestnik zdecydował się zachować nabyty Bilet i wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie. Oznacza to, że po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Uczestnik Wydarzenia nie może już zrezygnować z nabytego Biletu i otrzymać zwrotu uiszczonej Kwoty należności. Rozwiązanie to podyktowane jest względami organizacyjnymi związanymi z organizacją dystrybucji Biletów, a w tym ograniczoną liczbą Biletów dostępnych na Wydarzenie. Informacja o terminie na podjęcie decyzji zostanie przekazana Klientowi wraz z informacją o zmianie terminu Wydarzenia, w sposób określony w punktach powyżej.

 

vIII. Reklamacje

47. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnych Halcyon, z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 2b, 32-090 Słomniki

48. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

49. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 45 i 46 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

50. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

51. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnych Halcyon, z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 2b, 32-090 Słomniki. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

52. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

53. Dla celów niniejszego Regulaminu, „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Uczestników Wydarzenia za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

 
 

IX. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z KODEKSU KARNEGO:

54. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

55. Kto wnosi lub posiada broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

56. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca tego czynu naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.161 § 2 i § 3 Kodeksu Karnego, Dz. U. 2022 poz. 1138). 

 
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

57. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia nie są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Wszelkie oficjalne materiały i gadżety dotyczące Wydarzenia będą dystrybuowane wyłącznie oficjalnymi kanałami sprzedaży Organizatora.

58. Status sponsora i partnera Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.

59. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

– na stronie internetowej Wydarzenia, tj. www.trickorfest.pl;
– w punkcie informacyjnym Organizatora przy wejściu na Teren Festiwalu;

60.  Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 45 na piśmie.

61.  Służby Porządkowe, a także Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

62. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w zakresie dotyczącym Pracowników Ochrony stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2022 poz. 1466, Dz. U. 2022 poz. 1360, Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

63.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2023 roku.

64.  Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu:

 • z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia;
 • w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu;
 • w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;
 • gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

65. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Organizatora, tj. www.trickorfest.pl.


Kraków, dnia 17.08.2023 roku.